حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
توضیحات : در تاریخ 62/.ا/ا52ا از نمایندگی استفعا و سمت وزیر کار معرفی شد و عبدالهادی اقایان به جای او انتخاب شد.
حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
توضیحات : -