حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
توضیحات : فوت شد.