حوزه انتخابیه : اصفهان (نجف آباد)
توضیحات : در جلسه 25 مورخ 9ا اذر 2ا2ا خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
توضیحات : -