حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
توضیحات : -