حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
توضیحات : -