حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
توضیحات : -