حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : به مجلس نیامد.