حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل )
توضیحات : -