حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا / قمشه)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
توضیحات : -