حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
توضیحات : به زندان افتاد و اعتبارنامهاش در جلسه سوم مورخ 62/ا/2ا2ا خورشیدی رد شد.
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
توضیحات : وزیر شد.
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
توضیحات : -