حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : یزد (یزد)
توضیحات : شغل دولتی قبول کرد.
حوزه انتخابیه : یزد (یزد)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : یزد (یزد)
توضیحات : -