حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : کرمان (کرمان)
توضیحات : هنگام طرئ اعتبارنامه از نمایندگی استعفا کرد.