حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : معاون وزارت امور خارجه شد.