حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : وزیر بهداری شد و کرسی معطل ماند.
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : -