حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان / کهگیلویه)
توضیحات : -