حوزه انتخابیه : سمنان (ایوانکی / ورامین)
توضیحات : به معاونت وزارت اموزش و پرورش منصوب شد و استعفانامهاش در جلسه مورخ 4ا/2/242ا قرائت گردید.