حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
توضیحات : از نمایندگی استعفا کرد.