حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
توضیحات : استعفا کرد.
حوزه انتخابیه : اصفهان (گلپایگان)
توضیحات : -