حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : در تاریخ 8ا/2ا/242ا وزیر دادگستری شد.