حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : روز پنجم صفر 922ا هجری مطابق 7ا بهمن ماه 982ا خورشیدی به قتل رسید.
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : اعیان ، خوانین ، مالکین