حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : اعیان ، خوانین ، مالکین