حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای سیدعلی آقازاده دافساری "