آقای رسول خضری سال تولد : 1346
محل تولد : پیرانشهر


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- ریاست دانشگاه و رئیس کلینیک تخصصی

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)
تعداد آراء : 27,760 درصد آراء : 25.97

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۸ "آقای رسول خضری"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)
تعداد آراء : 42,840 درصد آراء : 44.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای رسول خضری"