آقای الهویردی دهقانی سال تولد : 1347
محل تولد : ورزقان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات :
- فوق لیسانس علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ورزقان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای الهویردی دهقانی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
تعداد آراء : 17,575 درصد آراء : 55.21

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۵ "آقای الهویردی دهقانی"