آقای عباس مقتدای خوراسگانی سال تولد : 1346
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی دانشگاه
- روزنامه نگار

تحصیلات :
- دکترای تخصصی ph.d روابط بین الملل


حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای عباس مقتدای خوراسگانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 156,939 درصد آراء : 25.55

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای عباس مقتدای خوراسگانی"