آقای محمد فیروزی سال تولد : 1355
محل تولد : بادرود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- کارشناس اداره آموزش و پرورش

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسحوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد آراء : 11,673 درصد آراء : 37.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال سوم : دبیر اول کمیسیون عمران سال دوم : دبیر اول کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای محمد فیروزی"