آقای ابوالفضل ابوترابی سال تولد : 1355
محل تولد : نجف آباد


سوابق و فعالیت ها :
- دادستان شهرستان تیران و کرون

تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (نجف آباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای ابوالفضل ابوترابی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
تعداد آراء : 64,527 درصد آراء : 46.87

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۱ "آقای ابوالفضل ابوترابی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
تعداد آراء : 66,075 درصد آراء : 46.18

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای ابوالفضل ابوترابی"