آقای علی ایرانپور سال تولد : 1359
محل تولد : مبارکه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- صدا سیما
- دبیر واحد خبر

تحصیلات :
- دکترای دامپزشکی
- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (مبارکه)
تعداد آراء : 17,843 درصد آراء : 27.77

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای علی ایرانپور"