آقای محمدجواد کولیوند سال تولد : 1346
محل تولد : تویسرکانسوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل اموال، ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه
- تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
-دانشجوی دوره دکتری


حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 143,434 درصد آراء : 25.88

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۴ "آقای محمدجواد کولیوند"

حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 165,063 درصد آراء : 34.02

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای محمدجواد کولیوند"