آقای عبدالکریم جمیری سال تولد : 1339
محل تولد : بوشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- فرهنگی
- مدرس مراکز آموزش عالی


تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ "آقای عبدالکریم جمیری"

حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر)
تعداد آراء : 47,538 درصد آراء : 38.83

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای عبدالکریم جمیری"