آقای موسی احمدی سال تولد : 1341
محل تولد : جم کنگان دیر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- قاضی
- معاونت اسناد سازمان ثبت احوال

تحصیلات :
- درس خارج
- دکترای فقه و مبانی حقوق

حوزه انتخابیه : بوشهر (جم کنگان دیر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۹ "آقای موسی احمدی"

حوزه انتخابیه : بوشهر (جم کنگان دیر)
تعداد آراء : 34,576 درصد آراء : 36.67

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای موسی احمدی"