آقای سید محمدباقر عبادی سال تولد : 1349
محل تولد : بیرجند

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :

- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

تحصیلات :
- دروس خارج فقه و اصول
- کارشناسی ارشد الهیاتحوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (بیرجند)
تعداد آراء : 59,361 درصد آراء : 32.91

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای سید محمدباقر عبادی"

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (بیرجند / درمیان)
تعداد آراء : 65,342 درصد آراء : 62.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای سید محمدباقر عبادی"