آقای جواد هروی سال تولد : 1345
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- استاد یار دانشگاه

تحصیلات :
دکترای تاریخ

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
تعداد آراء : 31,732 درصد آراء : 37.88

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۶ "آقای جواد هروی"