آقای سیدسعید زمانیان دهکردی سال تولد : 1339
محل تولد : شهرکرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- فرماندار

تحصیلات :
- لیسانس
- دانشجوی فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد آراء : 62,765 درصد آراء : 40.88

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۶ "آقای سیدسعید زمانیان دهکردی"