آقای محمود نگهبان سلامی سال تولد : 1356
محل تولد : هزارخانه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 44,373 درصد آراء : 39.14

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای محمود نگهبان سلامی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 38,728 درصد آراء : 35.61

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای محمود نگهبان سلامی"