آقای رمضانعلی سبحانی فر سال تولد : 1344
محل تولد : سبزوار

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد)
تعداد آراء : 75,308 درصد آراء : 31.51

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای رمضانعلی سبحانی فر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 52,933 درصد آراء : 25.25

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۴ "آقای رمضانعلی سبحانی فر"