آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی سال تولد : 1341
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
- رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

تحصیلات:
- سطح عالی دروس خارج فقه و اصول
- دکتری اقتصاد (گرایش اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل)

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)

عضویت در کمیسیون

سال دوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 355,911 درصد آراء : 33.21

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 188,293 درصد آراء : 47.30

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی"