آقای نصراله پژمان فر سال تولد : 1343
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی


سوابق و فعالیت ها:

- معاون آموزش و پژوهشی حوزه علمیه خراسان
- معاون فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه

تحصیلات:
- دوازده سال دروس خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳۰ "آقای نصراله پژمان فر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 380,235 درصد آراء : 35.48

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال اول : رئیس کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای نصراله پژمان فر"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 236,487 درصد آراء : 26.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای نصراله پژمان فر"