آقای هادی شوشتری سال تولد : 1350
محل تولد : سرولایت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- فرماندار درگز
- فرماندار قوچان و فاروج

تحصیلات:
- پایان سطح
- دکتری حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (فاروج / قوچان)
تعداد آراء : 41 درصد آراء : 35.29

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (فاروج / قوچان)
تعداد آراء : 47,172 درصد آراء : 43.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی