آقای محمدباقر شریعتی سال تولد : 1332
محل تولد : بهبهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس بازرگانی و تجارت خارجی استانداری خوزستان

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 62,174 درصد آراء : 26.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای محمدباقر شریعتی"