آقای عبداله سامری سال تولد : 1350
محل تولد : خرمشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی


سوابق و فعالیت ها:

- حراست شهرداری مینوشهر
- وزارت اطلاعات

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / مینوشهر)
تعداد آراء : 19,318 درصد آراء : 31.74

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای عبداله سامری"

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
تعداد آراء : 24,962 درصد آراء : 41.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای عبداله سامری"