آقای عباس پاپی زاده بالنگان سال تولد : 1360
محل تولد : دزفول

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 96,852 درصد آراء : 48.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۶ "آقای عباس پاپی زاده بالنگان"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 61,779 درصد آراء : 57.47

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای عباس پاپی زاده بالنگان"