آقای سیدراضی نوری سال تولد : 1346
محل تولد : دشت آزادگان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق وفعالیت ها :
- پزشک

تحصیلات :
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
تعداد آراء : 37,764 درصد آراء : 41.52

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای سیدراضی نوری"

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوش)
تعداد آراء : 65,117 درصد آراء : 66.87

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای سیدراضی نوری"