آقای شمس اله بهمئی سال تولد : 1349
محل تولد : رامهرمز


سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی دانشگاه

تحصیلات :
- دانشجوی دکترای مدیریت

حوزه انتخابیه : خوزستان (رامشیر / رامهرمز)
تعداد آراء : 33,738 درصد آراء : 34.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : سخنگو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای شمس اله بهمئی"