آقای ناصر صالحی نسب سال تولد : 1347
محل تولد : دشت آزادگان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر جهاد کشاورزی

تحصیلات :
- فوق لیسانس زراعت

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 25,958 درصد آراء : 67.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای ناصر صالحی نسب"