آقای محمدرضا خان محمدی خرمی سال تولد : 1343
محل تولد : خرمدره

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هئیت علمی دانشگاه بین الملی قزوین

تحصیلات:
- دکترای تخصصی شیمی

حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر)
تعداد آراء : 52,339 درصد آراء : 44.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای محمدرضا خان محمدی خرمی"