آقای غلامرضا کاتب سال تولد : 1341
محل تولد : گرمسار

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور کشور

تحصیلات:
- دکتری مدیریت و برنامه ریزی

حوزه انتخابیه : سمنان (گرمسار)
تعداد آراء : 23,668 درصد آراء : 52.66

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸ "آقای غلامرضا کاتب"

حوزه انتخابیه : سمنان (گرمسار)
تعداد آراء : 16,672 درصد آراء : 42.26

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای غلامرضا کاتب"