آقای محمدمهدی برومندی سال تولد : 1352
محل تولد : مرودشت

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری


سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار

تحصیلات:
- مهندسی کشاورزی
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
تعداد آراء : 55,796 درصد آراء : 29.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای محمدمهدی برومندی"

حوزه انتخابیه : فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
تعداد آراء : 64,057 درصد آراء : 33.56

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای محمدمهدی برومندی"