آقای رحیم زارع سال تولد : 1354
محل تولد : بوانات

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
- سربازرس حوزه تجارت خارجی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
- دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک

حوزه انتخابیه : فارس (آباده)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای رحیم زارع"

حوزه انتخابیه : فارس (آباده / بوانات / خرمبید)
تعداد آراء : 32,768 درصد آراء : 33.17

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : سخنگو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای رحیم زارع"

حوزه انتخابیه : فارس (آباده / بوانات)
تعداد آراء : 39,600 درصد آراء : 53.40

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اقتصادی سال سوم : سخنگو کمیسیون اقتصادی سال دوم : سخنگو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای رحیم زارع"