آقای سیدموسی موسوی سال تولد : 1337
محل تولد : لامرد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- طبابت
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای متخصص جراحی عمومی

حوزه انتخابیه : فارس (لامرد / مهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای سیدموسی موسوی"

حوزه انتخابیه : فارس (لامرد / مهر)
تعداد آراء : 30,260 درصد آراء : 37.98

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال دوم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای سیدموسی موسوی"